D=Do
                                                                                         รูปภาพการดำเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนขั้นตอนที่ 2 นักศึกได้กล่าวรายงานโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์และประธานกล่าวเปิดโครงการ


ขั้นตอนที่ 3 ประธานในพิธีและคณะครูร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษาที่จัดทำโครงการขั้นตอนที่ 4 พิธีกรให้อธิบายเนื้อหาของโครงการและสอนวิธีการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นตอนที่ 5 ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น